Свет беларускіх народных загадак
Крыжаванка

Загадкі складаліся вякамі. Тэрмін “загадка”, відаць, утварыўся ад старажытнага “гадати”, што азначе думаць, разважаць. Калісьці загадкі звычайна загадваліся вечарамі і пераважна старэйшымі людзьмі.

З аднаго боку, у загадках, як у прыказках і прымаўках, адлюстроваўся багаты гаспадарчы і жыццёвы вопыт працоўнага народа. З другога – у іх знайшлі выражэнне тварчая фантазія, кемлівасць, дасціпны гумар народа, яго паэтычныя здольнасці.

У разнастайнай тэматыцы загадак адлюстравалася мудрасць народа, які набываў свой жыццёвы вопыт і пазнаваў свет у працэсе працоўнай дзейнасці пры непасрэдным сутыкненні з прадметамі і з’явамі навакольнага свету.

Іншасказальная, вобразная форма выражэння, асаблівая ўласцівасць загадкі ўспрымаць усё новае выклікае да яе нязменную цікавасць і робіць загадку адным з любімых жанраў вуснай народная творчасці.

КРЫНІЦА

  1. Загадкі / [склад.: М.Я. Грынблат, А.І. Гурскі ; рэдкал.: В. К. Бандарчык і інш. ; уступ. арт. А.І. Гурскага]. — 2-е выд., выпр. і дапрац. — Мінск : Беларуская навука, 2004. — 363 с. — (Беларуская Народная Творчасць).